EB-5 Farsi

برنامه مرکزی EB5

به سرمایگزاران خارجی که علاقه مند در‌ راه اندازی شرکت خود نیستند اجازه می‌دهد که مال و پول خود را در USCIS که برنامه تأیید شده است سرمایه گزاری کنند.

این برنامه نهایت ده شغل مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می‌کند برای کسانی که‌ می‌توانند کار‌کنند. مرکز‌‌ کار در‌شهرداری‌ و اداره شهر است که احتیاج به پول‌ سرمایه گزاران دارند. مانند هتل ، ریزورت، و پاساژ .

در حالی که همه کشورها به طور کلی از برنامه مرکزی EB-5 استفاده می کنند، تیم حقوقی Moreno و Villarrubia با استفاده از تخصصان قانونی خود تمرکز بر سرمایه گذاری های برزیل، ایران، چین و مکزیک از مهارت های ویژه استفاده می کند. تیم حقوقی Moreno و Villarrubia پیچیدگی های مالیاتی را درک می کنند و به زبان مادری این مناطق خارجی صحبت می کند. امربه این که مشتریان مراحل و پیچیدگی های مربوط به برنامه EB-5 را درک می کنند، حیاتی است.